2012年12月4日 星期二

宋‧秦觀<鵲橋仙‧纖雲弄巧>、朶思<沙漏>探究

秦觀<鵲橋仙‧纖雲弄巧>:

纖雲弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗度。
金風玉露一相逢,便勝卻、人間無數。


柔情似水,佳期如夢,忍顧鵲橋歸路!
兩情若是久長時,又豈在、朝朝暮暮!


(選自唐圭璋《全宋詞》第一冊, 台北:文光出版社,62,P.459)


Clouds float like works of art;
Stars shoot with grief at heart.
Across the Milky Way the Cowherd meets the Maid.
When autumn’s Golden Wind embraces Dew of Jade,
All the love scenes on earth, however many, fade.


Their tender love flows like a stream;
This happy ate seems but a dream.
Can they bear a separate homeward way?
If love between both sides can last for aye,
Why need they stay together night and day?

朶思<沙漏>:原為直排

我在上面流淚 你在空空下面等我

我數著時間慢慢放棄自己 你在平靜中堆積茁壯
我丟掉的一分一秒 你默默珍惜撿起
虛懸的我 睜看長大的你


另一次輪迴
                              我仰望充實的你
你把智慧一粒粒澆灌同一時空的我
                             我承受澆灌的淚滴
                              匯聚成一堆美麗的沙堡
                              沙堡中其實也涵蓋你的蹤跡


                                    二00四年十二月十二日《聯合報》副刊


(選自《2004臺灣詩選》,陳義芝主編,台北:二魚文化,
    2005,頁238)

1.課文頁105行5:「纖雲巧弄」。案:「巧弄」誤倒;又頁109行3、行10,頁112行14均誤。


2.課文頁105行6朵思的新詩作品〈沙漏〉。案:根據作者簽名,「朵」作「朶」,正、俗字,或說「朶」乃字。


3.課文頁105行10以下錄秦觀<鵲橋仙‧纖雲弄巧>。案:前兩行為上片,後兩行為下片,其間應空一行外,當補出處。


4.課文p.106倒數行11謂秦觀字太虛,37歲因慕馬少游名而改字少游案:慕名改字不可解。秦20餘歲字太虛,太虛即天之義,蓋自謂心似天高,陳師道《後山集‧淮海居士字序》引秦觀云:「往吾少時如杜牧之強志盛氣,好大而見奇,讀兵家書,乃與意合,謂功譽力致,而天下無難事。顧今二虜有可勝之勢,願效至計,以行天,回幽夏之故墟,弔唐晉之遺人。流聲無窮,為計不朽,豈不偉!於是字以太虛,以導吾志。今吾年至而慮易,不待蹈險而悔及,願還四方之事,歸老邑里如馬少游,於是字以少游,以識吾過。」然序中敘其改字緣由,乃陳于「元豐之末」,得之於秦,有關論著如課文遂將秦觀改字少游事與馬少游相屬,並系于元豐八年,37歲;又文末署「元祐元年二月一日」,徐培鈞乃繫于哲宗元祐元年,38歲。但秦甫於元豐八年進士及第授官,哲宗元祐元年九月,返高郵,將患有末疾之母親接往蔡州教授任所,與馬少游之遁世心態夐異其趣;且問之於元豐之末,非即改字於當年。秦非以傾慕馬少游歸老而改字,而係受蘇軾弟兄影響所致。蘇氏弟側重馬少游者,旨在揶揄時政,秦之改字,恐出自於對蘇門之追隨與趨同。蘇軾於元豐七年三月之後,十二月之前所作「和秦」詩,即以秦所改之字相稱,此有《次韻滕元發、許仲塗、秦少游》一詩為證,時秦觀36歲。


5.課文p.106倒數行9謂:「秦觀30歲時始入京應舉不第,…並將其詩薦之於王安石,至宋神宗元豐八年方進仕第。…年五十三。」案:秦36歲,蘇軾薦之於王;「仕」為「士」之誤;秦觀生於宋仁宗皇祐元年(1049),卒於宋徽宗元符三年(1100)八月,享年52 歲,《宋史•秦觀傳》亦誤為53。


6.課文p.106倒數行5謂:「到了哲宗元祐九年,太皇太后高氏逝哲宗親政,改號紹聖,因坐黨籍而被貶謫出京。」案:哲宗元祐八年九月,太皇太后高氏逝世,哲宗親政;哲宗元祐九年,三月,坐黨籍,改館閣校勘,出為杭州通判;四月,改元紹聖。


7.課文頁106倒數行2–107行6…傷感情調,述秦觀經歷起伏與作品情調之轉折。案:課文於此未確指所述作品為何類文體與風格?一般詩、詞、文分述。就詩言,南宋初年,呂本中於《呂氏童蒙詩訓》中按其經歷,將其詩分為二期:「少游過嶺後詩,嚴重高古,自成一家,與舊作不同。」今已更細緻分為三期矣!頁107行6又謂作品多以兒女私情為題材。案:此應指詞作而言,秦詞寫男女之情,約佔全數詞之一半;其詩有關愛情題材甚少,百不二三,元好問以「女郎詩」一語概之,蓋以偏概全;其散文,以政論、哲理、遊記,及部分小品尤其出色。頁107行6續言其作品(案:應為詞作)於相思愁苦中,寄寓身世飄零之感云云。案:此即清人周濟評論秦觀《滿庭芳》(山抹微雲)詞所謂:「將身世之感打并入艷情,又是一法。」此法係秦詞特色之一而已,並非全稱命題;此又與本頁行14重複,宜移於此處,蓋行12以下論為主。頁107行8引《宋史•秦觀傳》:「觀長於議論,文麗而深思。」案:「深思」二字誤倒。


8.課文頁109行5以用情之堅貞與否,而成了仙凡之別。案:詞以牛郎、織女神話傳說為依託,想在天外,意落人間,措思極為巧妙。明寫天上雙星,暗寫人間情侶。


9.課文頁109倒數行5–4謂上片強調時間之超越。案:上片強調「時空」之超越,一則表現牛、女橫渡迢迢銀漢,一則渲染一年中僅能於金風、玉露之季節相會一次,但雙方情感堅如金玉之固。


10.課文頁109倒數行3–2謂下筆直寫雙方透過纖雲、飛星方得以相會案:古人傳說七夕之夜,烏鵲為橋,牛郎、織女渡河相會,曲即詠此事。唐五代詞,以調為題,秦觀詞亦沿其例,歌詠牛郎、織女之愛情故事,寫七夕所見所感,將神話故事之意義進一步深化,表現作者對天長地久與堅貞愛情之嚮往及追求,則纖雲、飛星當分指牛、女以扣題。


11.課文頁109行10–11據《詩經.小雅.大東》,謂牛郎織女故事大約在西周就已開始流傳。案:織女、牛郎神話,西周中葉以後或春秋時已見流傳,《詩經.小雅.大東》:「維天有漢,監亦有光;跂彼織女,終日七襄。雖則七襄,不成報章;睆彼牽牛,不以服箱。」《小雅》多作於西周中葉以後,少部分作於東周初。<詩序>云<大東>乃東國人士傷亂之詩,然以為譚大夫所作,屈萬裡《詩經詮釋》謂未詳所據;《漢書.人表》列譚大夫於西周厲王之世。<鄭箋>以為譚國大夫所作,魯莊十年(B.C.684),齊師滅譚。


12.課文頁109行13–17謂牛、女傳說在魏晉時期被渲染一時,續引梁宗懍《荊楚歲時記》、梁任昉《述異記》逸文,論者或以其事乃根據《古詩十九首•迢迢牽牛星》而鋪衍。案:牛、女故事,尚見於南朝梁吳均《續齊諧記》、梁殷芸《小說》。《古詩十九首•迢迢牽牛星》實據《詩經.小雅.大東》而,又有一段曲折;二者之間,又雜入「鵲橋」等情節。


13.課文頁110倒數行10引清代黃蘇評語。案:全詞寫牛郎、織女之寂寞,但寂寞中有飛揚;寫牛郎、織女之憂傷,但憂傷中有超脫。這種有入有出之抒情方式明顯受蘇軾等人影響。即因此故,明‧沈際飛《草堂詩餘正集》卷二評語:「七夕以雙星會少別多為恨,獨謂情長不在朝暮,化臭腐為神奇。」確實,古來涉及此題材之作品,大多哀怨滿紙,鮮有作達觀之辭;或以七夕一會勝卻人間無數,輾轉相承便成俗套。沈際飛以「化臭腐為神奇」之語評說秦觀此詞,並非虛譽。


14.課文頁110倒數行4–111以朶思〈沙漏〉寫愛情雙方–你我之間在今生的施受如沙漏,進而假借因果輪迴之說,轉而為來生的回報。就施者而言,沙漏的放空,除代表時間的流逝,同時也暗示情感的虛擲、自我存在的潰守;在不對等的關係中,施者無法靠近對得到關愛以補償生命的空缺。又加以發揮說,〈沙漏〉從深情付出寫起,卻又不限於愛情,任何相應的雙方皆可如是感受。案:朶思<沙漏>詩旨在於闡明理想情愛中奉獻犧牲的精神,正如陳義芝所說:「人世間的親情、愛情主客體都可這般看待,放空的沙漏,正是情愛奉獻犧牲的具體表徵,看似放空,其實是融合到另一實體,豐富了情愛的精神世界。」
這情愛的範圍,可由親情、愛情擴及於友情,乃至於有情世界。這情愛的期程,除佛家三世輪迴外,亦可理解為一般的輪迴。這情愛的施受者–你、我,因而可以主體、客體解之。如龔自珍<己亥雜詩>(五):「浩蕩離愁白日斜,吟鞭東指即天涯。落紅不是無情物,化作春泥更護花。」古人眼裡,凋謝飄零的落花,總是引起歎息和傷感的「無情物」;然而作者卻看到它有情的、積極有為的一面,「化作春泥更護花」,也是一輪迴;龔氏更用來比喻辭官歸隱的自己,表現一種不甘自棄、繼續奮鬥的回饋精神,表明要在退出官場後仍然為國家、為民族貢獻自己的一切,常用來比喻為追求美好事物而勇於獻身的崇高精神。且朶思〈沙漏〉既然寫你我的愛情,詩中受者「默默珍惜撿起」我丟掉的一分一秒,則施受之間應不止於「情感的虛擲、自我存在的潰守,…施者無法靠近對方」,末句亦云「沙堡中其實也涵蓋你的蹤跡」。


15.課文頁111行8–9謂:「也暗示發聲者在情感的付出中思去了自我、生命。」案:「思」為「失」之誤。


16.課文頁111倒數行3:「現代中國的繆思」。案:Muses譯繆思、繆司、繆斯,原書「思」作「司」。


(宋‧秦觀<鵲橋仙‧纖雲弄巧>、朶思<沙漏>探究,第七單元跨越時空守候你,《大學國文交響曲》,2008.1初版三刷)
Bookman:人文願景

http://168hy.blogspot.com/