2012年12月4日 星期二

宋‧秦觀<鵲橋仙‧纖雲弄巧>、朶思<沙漏>探究

秦觀<鵲橋仙‧纖雲弄巧>:

纖雲弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗度。
金風玉露一相逢,便勝卻、人間無數。


柔情似水,佳期如夢,忍顧鵲橋歸路!
兩情若是久長時,又豈在、朝朝暮暮!


(選自唐圭璋《全宋詞》第一冊, 台北:文光出版社,62,P.459)


Clouds float like works of art;
Stars shoot with grief at heart.
Across the Milky Way the Cowherd meets the Maid.
When autumn’s Golden Wind embraces Dew of Jade,
All the love scenes on earth, however many, fade.


Their tender love flows like a stream;
This happy ate seems but a dream.
Can they bear a separate homeward way?
If love between both sides can last for aye,
Why need they stay together night and day?

朶思<沙漏>:原為直排

我在上面流淚 你在空空下面等我

我數著時間慢慢放棄自己 你在平靜中堆積茁壯
我丟掉的一分一秒 你默默珍惜撿起
虛懸的我 睜看長大的你


另一次輪迴
                              我仰望充實的你
你把智慧一粒粒澆灌同一時空的我
                             我承受澆灌的淚滴
                              匯聚成一堆美麗的沙堡
                              沙堡中其實也涵蓋你的蹤跡


                                    二00四年十二月十二日《聯合報》副刊


(選自《2004臺灣詩選》,陳義芝主編,台北:二魚文化,
    2005,頁238)

1.課文頁105行5:「纖雲巧弄」。案:「巧弄」誤倒;又頁109行3、行10,頁112行14均誤。


2.課文頁105行6朵思的新詩作品〈沙漏〉。案:根據作者簽名,「朵」作「朶」,正、俗字,或說「朶」乃字。


3.課文頁105行10以下錄秦觀<鵲橋仙‧纖雲弄巧>。案:前兩行為上片,後兩行為下片,其間應空一行外,當補出處。


4.課文p.106倒數行11謂秦觀字太虛,37歲因慕馬少游名而改字少游案:慕名改字不可解。秦20餘歲字太虛,太虛即天之義,蓋自謂心似天高,陳師道《後山集‧淮海居士字序》引秦觀云:「往吾少時如杜牧之強志盛氣,好大而見奇,讀兵家書,乃與意合,謂功譽力致,而天下無難事。顧今二虜有可勝之勢,願效至計,以行天,回幽夏之故墟,弔唐晉之遺人。流聲無窮,為計不朽,豈不偉!於是字以太虛,以導吾志。今吾年至而慮易,不待蹈險而悔及,願還四方之事,歸老邑里如馬少游,於是字以少游,以識吾過。」然序中敘其改字緣由,乃陳于「元豐之末」,得之於秦,有關論著如課文遂將秦觀改字少游事與馬少游相屬,並系于元豐八年,37歲;又文末署「元祐元年二月一日」,徐培鈞乃繫于哲宗元祐元年,38歲。但秦甫於元豐八年進士及第授官,哲宗元祐元年九月,返高郵,將患有末疾之母親接往蔡州教授任所,與馬少游之遁世心態夐異其趣;且問之於元豐之末,非即改字於當年。秦非以傾慕馬少游歸老而改字,而係受蘇軾弟兄影響所致。蘇氏弟側重馬少游者,旨在揶揄時政,秦之改字,恐出自於對蘇門之追隨與趨同。蘇軾於元豐七年三月之後,十二月之前所作「和秦」詩,即以秦所改之字相稱,此有《次韻滕元發、許仲塗、秦少游》一詩為證,時秦觀36歲。


5.課文p.106倒數行9謂:「秦觀30歲時始入京應舉不第,…並將其詩薦之於王安石,至宋神宗元豐八年方進仕第。…年五十三。」案:秦36歲,蘇軾薦之於王;「仕」為「士」之誤;秦觀生於宋仁宗皇祐元年(1049),卒於宋徽宗元符三年(1100)八月,享年52 歲,《宋史•秦觀傳》亦誤為53。


6.課文p.106倒數行5謂:「到了哲宗元祐九年,太皇太后高氏逝哲宗親政,改號紹聖,因坐黨籍而被貶謫出京。」案:哲宗元祐八年九月,太皇太后高氏逝世,哲宗親政;哲宗元祐九年,三月,坐黨籍,改館閣校勘,出為杭州通判;四月,改元紹聖。


7.課文頁106倒數行2–107行6…傷感情調,述秦觀經歷起伏與作品情調之轉折。案:課文於此未確指所述作品為何類文體與風格?一般詩、詞、文分述。就詩言,南宋初年,呂本中於《呂氏童蒙詩訓》中按其經歷,將其詩分為二期:「少游過嶺後詩,嚴重高古,自成一家,與舊作不同。」今已更細緻分為三期矣!頁107行6又謂作品多以兒女私情為題材。案:此應指詞作而言,秦詞寫男女之情,約佔全數詞之一半;其詩有關愛情題材甚少,百不二三,元好問以「女郎詩」一語概之,蓋以偏概全;其散文,以政論、哲理、遊記,及部分小品尤其出色。頁107行6續言其作品(案:應為詞作)於相思愁苦中,寄寓身世飄零之感云云。案:此即清人周濟評論秦觀《滿庭芳》(山抹微雲)詞所謂:「將身世之感打并入艷情,又是一法。」此法係秦詞特色之一而已,並非全稱命題;此又與本頁行14重複,宜移於此處,蓋行12以下論為主。頁107行8引《宋史•秦觀傳》:「觀長於議論,文麗而深思。」案:「深思」二字誤倒。


8.課文頁109行5以用情之堅貞與否,而成了仙凡之別。案:詞以牛郎、織女神話傳說為依託,想在天外,意落人間,措思極為巧妙。明寫天上雙星,暗寫人間情侶。


9.課文頁109倒數行5–4謂上片強調時間之超越。案:上片強調「時空」之超越,一則表現牛、女橫渡迢迢銀漢,一則渲染一年中僅能於金風、玉露之季節相會一次,但雙方情感堅如金玉之固。


10.課文頁109倒數行3–2謂下筆直寫雙方透過纖雲、飛星方得以相會案:古人傳說七夕之夜,烏鵲為橋,牛郎、織女渡河相會,曲即詠此事。唐五代詞,以調為題,秦觀詞亦沿其例,歌詠牛郎、織女之愛情故事,寫七夕所見所感,將神話故事之意義進一步深化,表現作者對天長地久與堅貞愛情之嚮往及追求,則纖雲、飛星當分指牛、女以扣題。


11.課文頁109行10–11據《詩經.小雅.大東》,謂牛郎織女故事大約在西周就已開始流傳。案:織女、牛郎神話,西周中葉以後或春秋時已見流傳,《詩經.小雅.大東》:「維天有漢,監亦有光;跂彼織女,終日七襄。雖則七襄,不成報章;睆彼牽牛,不以服箱。」《小雅》多作於西周中葉以後,少部分作於東周初。<詩序>云<大東>乃東國人士傷亂之詩,然以為譚大夫所作,屈萬裡《詩經詮釋》謂未詳所據;《漢書.人表》列譚大夫於西周厲王之世。<鄭箋>以為譚國大夫所作,魯莊十年(B.C.684),齊師滅譚。


12.課文頁109行13–17謂牛、女傳說在魏晉時期被渲染一時,續引梁宗懍《荊楚歲時記》、梁任昉《述異記》逸文,論者或以其事乃根據《古詩十九首•迢迢牽牛星》而鋪衍。案:牛、女故事,尚見於南朝梁吳均《續齊諧記》、梁殷芸《小說》。《古詩十九首•迢迢牽牛星》實據《詩經.小雅.大東》而,又有一段曲折;二者之間,又雜入「鵲橋」等情節。


13.課文頁110倒數行10引清代黃蘇評語。案:全詞寫牛郎、織女之寂寞,但寂寞中有飛揚;寫牛郎、織女之憂傷,但憂傷中有超脫。這種有入有出之抒情方式明顯受蘇軾等人影響。即因此故,明‧沈際飛《草堂詩餘正集》卷二評語:「七夕以雙星會少別多為恨,獨謂情長不在朝暮,化臭腐為神奇。」確實,古來涉及此題材之作品,大多哀怨滿紙,鮮有作達觀之辭;或以七夕一會勝卻人間無數,輾轉相承便成俗套。沈際飛以「化臭腐為神奇」之語評說秦觀此詞,並非虛譽。


14.課文頁110倒數行4–111以朶思〈沙漏〉寫愛情雙方–你我之間在今生的施受如沙漏,進而假借因果輪迴之說,轉而為來生的回報。就施者而言,沙漏的放空,除代表時間的流逝,同時也暗示情感的虛擲、自我存在的潰守;在不對等的關係中,施者無法靠近對得到關愛以補償生命的空缺。又加以發揮說,〈沙漏〉從深情付出寫起,卻又不限於愛情,任何相應的雙方皆可如是感受。案:朶思<沙漏>詩旨在於闡明理想情愛中奉獻犧牲的精神,正如陳義芝所說:「人世間的親情、愛情主客體都可這般看待,放空的沙漏,正是情愛奉獻犧牲的具體表徵,看似放空,其實是融合到另一實體,豐富了情愛的精神世界。」
這情愛的範圍,可由親情、愛情擴及於友情,乃至於有情世界。這情愛的期程,除佛家三世輪迴外,亦可理解為一般的輪迴。這情愛的施受者–你、我,因而可以主體、客體解之。如龔自珍<己亥雜詩>(五):「浩蕩離愁白日斜,吟鞭東指即天涯。落紅不是無情物,化作春泥更護花。」古人眼裡,凋謝飄零的落花,總是引起歎息和傷感的「無情物」;然而作者卻看到它有情的、積極有為的一面,「化作春泥更護花」,也是一輪迴;龔氏更用來比喻辭官歸隱的自己,表現一種不甘自棄、繼續奮鬥的回饋精神,表明要在退出官場後仍然為國家、為民族貢獻自己的一切,常用來比喻為追求美好事物而勇於獻身的崇高精神。且朶思〈沙漏〉既然寫你我的愛情,詩中受者「默默珍惜撿起」我丟掉的一分一秒,則施受之間應不止於「情感的虛擲、自我存在的潰守,…施者無法靠近對方」,末句亦云「沙堡中其實也涵蓋你的蹤跡」。


15.課文頁111行8–9謂:「也暗示發聲者在情感的付出中思去了自我、生命。」案:「思」為「失」之誤。


16.課文頁111倒數行3:「現代中國的繆思」。案:Muses譯繆思、繆司、繆斯,原書「思」作「司」。


(宋‧秦觀<鵲橋仙‧纖雲弄巧>、朶思<沙漏>探究,第七單元跨越時空守候你,《大學國文交響曲》,2008.1初版三刷)
Bookman:人文願景

http://168hy.blogspot.com/

2012年9月22日 星期六

熒惑與世界上最早的火星人

一. 三國火星人形像描寫:


外貌:

1. 孫休永安三年三月,有一異兒,長四尺餘,年可六七歲,衣青衣。

2. 眼有光芒,爚爚外射。

_______________________
言語:

預言:諸兒畏之,重問其故,兒乃答曰:「爾恐我乎?我非人也,乃熒惑星也。將有以告爾:三公歸於司馬。」

(應驗:後四年而蜀亡,六年而魏廢,二十一年而吳平,是歸於司馬也。)

_______________________


行動:

聳身而躍,即以化矣!仰而視之,若曳一疋練以登天。大人來者,猶及見焉。飄飄漸高,有頃而沒。

______________________

二.描寫三國火星人原文:

其文出《搜神記》卷八,作者晉‧干寶(?-336A.D.),《晉書》列傳52有傳:

吳以草創之國,信不堅固,邊屯守將, 皆質其妻子,名曰保質。童子少年,以類相與娛遊者,日有十數。

孫休永安三年三月(《宋書‧五行志》、《三國志‧吳志》作「二年」,當A.D.259),有一異兒,長四尺餘,年可六七歲,衣青衣,忽來從群兒戲。諸兒莫之識也,皆問曰:「爾誰家小兒,今日忽來?」答曰:「見爾群戲樂,故來耳!」

詳而視之,眼有光芒,爚爚外射。諸兒畏之,重問其故,兒乃答曰:「爾恐我乎?我非人也,乃熒惑星(火星)也。將有以告爾:三公歸於司馬。」

諸兒大驚。或走告大人。大人馳往 觀之。兒曰:「舍爾去乎!」聳身而躍,即以化矣!仰而視之,若曳一疋練以登天。大人來者,猶及見焉。飄飄漸高,有頃而沒。

時吳政峻急,莫敢宣也。後四年而蜀亡(A.D.263劉後主),六年而魏廢(A.D.265西晉司馬炎代立),二十一年而吳平(A.D.280年3月司馬炎為晉武帝),是歸於司馬也。

三.熒惑考:

火星除兩極極冠白色,因地表厚沙塵主要成份係氧化鐵(Fe2O3),故呈褐紅色。西方人目為血紅色,藉羅馬戰神Mars(瑪爾斯)命名;古代中國以其熒熒如火,位置、亮度時常變動,難以預測,故稱熒惑,取義於隱現不定,令人迷惑。今可知火星表面顏色改變,蓋發生火星塵爆。

古人將日、月,與金、木、水、火、土五星,合稱七政或七曜。據王力所考,先秦古籍所述火星並非行星中火星,而指恆星大火,《詩經》:「七月流火」,即28宿東方七宿中心宿三星,特指主星心宿二,象徵君王,乃天蠍座α星。《史記‧天官書》之火,方指行星中火星,先前通稱熒惑。水星則指恆星營室(定星),見《左傳》莊公29年。

「熒惑守心」(「守」或作「在」),指火星行與心宿重疊。古巴比倫人於其楔形文字記載:若火星退行至天蠍座,則國王應加強戒備,不宜冒險離宮。古代中國有天人感應之說,此罕見星象,若兩火相敵,歷代亦視為朝運兇惡之兆。首次發生於宋景公37年(480B.C.),《論衡‧變虛》:「傳書曰:宋景公之時熒惑守心。....子韋曰:熒惑,天使(原作「罰」,依劉盼遂說改)也;心,宋分野也,禍當君。」據《漢書‧天文志》,其次當秦始皇36年(211B.C.),秦始皇死亡,戰亂頻仍;三則漢高祖12年(195B.C.),又皇帝崩殂之兆;四為西漢成帝綏和2年春(7B.C.),「二月乙丑,丞相翟方進欲塞災異,自殺;三月丙戌,宮車晏駕。」 黃一農教授考中國古代史籍載「熒惑守心」凡23次,偽造達17次(如漢成帝綏和2年);實際應有38次,大抵未記,其間多涉及政治因素。嗚呼哀哉!政治巫術廣播,議論炙熱,能不省思乎?

《史記‧天官書》:「罰出熒惑,熒惑失行是也。....熒惑為勃亂、殘賊、疾、喪、饑、兵。」《正義》引《天官占》:「熒惑為執法之星,....其精為風伯,惑童兒歌謠嬉戲也。」漢以童謠乃熒惑之氣導童子使言。《晉書‧天文志》:「凡五星盈縮失位,其精降于地為人。歲星降為貴臣;熒惑降為兒童,歌謠嬉戲....。」晉直謂熒惑之精化身兒童,以歌謠嬉戲示警人間,則本文異兒從可知矣!劉盼遂《論衡集解》引唐‧潘炎<童謠賦>:「熒惑之星兮列天文,降為童謠兮告聖君。」

(來自Bookman:人文願景)
http://168hy.blogspot.com/

2012年9月17日 星期一

《周易》64卦各卦結構─以〈乾〉卦為例

一.經:

(一)符號部分:卦形

(二)文字部分:

1.卦名、卦辭:


<乾>:元亨,利貞。

2.爻題、爻辭:

初九:潛龍,勿用。
九二:見龍在田,利見大人。
九三:君子終日乾乾,夕惕若,厲无咎(屈萬里以<文言>所謂雖危無咎是也,惟漢至唐大抵以「夕惕若厲」為斷) 。
九四:或躍在淵,无咎。
九五:飛龍在天,利見大人。
上九:亢龍,有悔。
用九:見群龍无首,吉。

二.傳:

(一)<彖傳>:

<彖>曰:

大哉乾元,萬物資始,乃統天。
雲行雨施,品物流形。大明終始,六位時成,時乘六龍以御天。
乾道變化,各正性命,保合大和,乃利貞。首出庶物,萬國咸寧。

(二)<象傳>:

<象>曰:

天行健,君子以自強(阮校:閩、監、毛本作「彊」)不息。(以上<大象>)「潛龍勿用」,陽在下也。
「見龍在田」,德施普也。
「終日乾乾」,反復道也。(孔疏反復為進退也。阮:足利本「道」上有「之」字,一本無「也」字。《釋文》:「復」,本亦作「覆。)
「或躍在淵」,進无咎也。
「飛龍在天」,大人造也。(「造」,阮引《釋文》另云:劉歆父子作「聚」,按:「造」、「聚」聲相近。)
「亢龍有悔」,盈不可久也。
「用九」,天德不可為首也。(以上<小象>)

(三)文言:

<文言>曰:

「元」者,善之長也;「亨」者,嘉之會也;「利」者,義之和也;「貞」者,事之幹 也。君子體仁(阮引《釋文》另云:京房、荀爽、董遇本「仁」作「信」),足以長人;嘉會,足以合禮;利物(阮引《釋文》另云:孟喜、京、荀、陸績「物」作「之」),足以和義;貞固,足以幹事。君子行此四德者,故曰:「乾:元、亨、利、貞。」[1.孔疏:明乾之四德]

初九曰:「潛龍勿用」,何謂也?子曰:「龍德而隱者也。不易乎世,不成乎名(阮略以正義本與石經合,《釋文》出「不成名」),遯世无悶,不見是而无悶。樂則行之,憂則違之,確乎其不可拔(阮:古本下有「者」字),潛龍也。 」
九二曰:「見龍在田,利見大人。」何謂也?子曰: 「龍德而正中者也。 庸言之信,庸行之謹,閑邪存其誠,善世而不伐,德博而化。 《易》曰:『見龍在田,利見大人』,君德也。」
九三曰:「君子終日乾乾,夕惕若。厲,无咎。」 何謂也?子曰:「 君子進德脩業,忠信,所以進德也;修辭立其誠,所以居業也。知至至之,可與(阮:古本、足利本「與」下有「言」字)幾也。 知終終之,可與存義也。 是故,居上位而不驕,在下位而不憂。故乾乾因其時而惕,雖危无咎矣。 」
九四曰:「或躍在淵,无咎。」何謂也?子曰:「上下无常,非為邪也。 進退无恆,非離群也。 君子進德脩業,欲及時也,故无咎。 」
九五曰:「飛龍在天,利見大人。」何謂也?子曰:「同聲相應,同氣相求。水流濕,火就燥;雲從龍,風從虎; 聖人作而萬物覩(阮引《釋文》引馬融「作」作「起」)。本乎天者親上,本乎地者親下,則各從其類也。」
上九曰:「亢龍有悔。 何謂也?子曰: 貴而无位,高而无民,賢人在下位而无輔,是以動而有悔也。」[2.孔疏:明六爻之義]

「潛龍勿用」,下也。「 見龍在田」,時舍也。「 終日乾乾」,行事也。「或躍在淵」,自試也。「飛龍在天」,上治也。「 亢龍有悔」,窮之災也。乾元「用九」,天下治也。[3.孔疏:論六爻之人事]

「潛龍勿用」,陽氣潛藏。「見龍在田」,天下文明。「終日乾乾」,與時偕行。「 或躍在淵」,乾道乃革。「飛龍在天」,乃位乎天德。「亢龍有悔」,與時偕極。乾元「用九」,乃見天則。[4.孔疏:論六爻自然之氣]

<乾>「元」(屈萬里謂下省「亨」字)者,始而亨者也。「利貞」者,性情也。乾始能以美利利天下,不言所利,大矣哉!大哉乾乎!剛健中正,純粹精也。六爻發揮(阮引《釋文》引一本「揮」亦作「輝」),旁通情也。「 時乘六龍」,以「御天」也。「雲行雨施」,天下平也。[5.孔疏:復說乾元之四德之義]

君子以成德為行,日可見之行也。「潛」之為言也,隱而未見,行而未成,是以君子「弗用」也。

君子學以聚之,問以辯之,寬以居之,仁以行之。《易》曰:「見龍在田,利見大人」, 君德也。

九三重剛而不中,上不在天,下不在田。 故乾乾因其時而惕,雖危无咎矣。

九四, 重剛而不中,上不在天, 下不在田,中不在人,故「或」之。「或」之者,疑之也,故「无咎」。

夫「大人」者與天地合其德,與日月合其明,與四時合其序,與鬼神合其吉凶, 先天而天弗違,後天而奉天時。 天且弗違,而況於人乎? 況於鬼神乎?

「亢」之為言也,知進而不知退,知存而不知亡,知得而不知喪。其唯聖人乎(案:阮據石經等版本,並引檀弓以為倒裝句法可從;《釋文》:「王肅本作愚人」,愚人、聖人相對為文,「唯」猶「是」也)!知進退存亡而不失其正者,其唯聖人乎![6.孔疏此六節:更廣明六爻之義]

[引文依十三經注疏本]

(來自Bookman:人文願景)
http://168hy.blogspot.com

2012年9月13日 星期四

《文心雕龍》之宗旨、結構與撰寫態度:長懷〈序志〉

(一)全書宗旨:

1.寫作動機:
(1)立言可以不朽:
「樹德建言」、「名逾金石之堅」。
「敷讚聖旨,莫若注經,而馬、鄭諸儒,弘之已精,就有深解,未足立家。」
(2)指導寫作以經典為準則,俾糾正當世不良文風:
「唯文章之用,實經典枝條;五禮資之以成,…而去聖久遠,文體解散,辭人愛奇,言貴
浮詭,飾羽尚畫,文繡鞶帨,離本彌甚,將遂訛濫。」
(3)不滿漢魏以來文論,只見一隅,未能全面論述,窮本溯源:
「各照隅隙,鮮觀衢路。」
「未能振葉以尋根,觀瀾而索源。」

2.全書性質:
(1)就《文心雕龍》命名言:
「夫文心者,言為文之用心也。」
「古來文章,以雕、縟成體,豈取鄒奭之群言雕龍也。」
(2)就《文心雕龍》所評述作品與所涉及文學理論言:
A、(略)
B、(略)

(二)全書結構:二部五範疇(文學批評理論僅四範疇)

「蓋文心之作也,本乎道,師乎聖,體乎經,酌乎緯,變乎騷:文之樞紐,亦云極矣。
若乃論文敘筆,則囿別區分;原始以表末,釋名以章義,選文以定篇,敷理以舉統:
上篇以上,綱 領 明矣。至於剖情析采,籠圈條貫:摛神性,圖風勢,苞會通,閱聲字,
崇替於<時序>, 褒貶於<才略>,怊悵於<知音>,耿介於<程器>,長懷<序志>
,以馭群篇:下篇以下,毛目顯矣。」

1.上篇:計25文
(1)「文之樞紐」:計5文
A、「執正」:1原道 2徵聖 3宗經
B、「馭奇」:4正緯 5辨騷
(2)「論文敘筆」:計20文
A、論文十文:6明詩7樂府8詮賦.........15諧讔
敘筆十文:16史傳17諸子……25書記
B、「原始以表末、釋名以章義、選文以定篇、敷理以舉統」
2.下篇:計25文
(3)「剖情以析采」:計19文
A、創作構思及其條件:2文
26神思 42養氣
B、篇體之風格、組織結構,及其重要性:6文
27體性 28風骨29通變 30定勢;43附會,44總術
C、辭采:11文
31情采 32鎔裁;
33聲律…..41指瑕共9文
(4)「崇褒怊耿」:計5文
A、文學與環境:45時序(29通變)、 46物色
B、作家論:47才略 、49程器
C、鑑賞論:48知音
(5)「長懷<序志>」: 計1文
自序: 50序志

(三)對歷代文論之取捨-作者撰寫此書之態度:

「及其品列成文,有同乎舊談者,非雷同也,勢自不可異也;有異乎前論者,非苟異也,理自不可同也。同之與異,不屑古今;擘肌分理,唯務折衷。」

Bookman:人文願景
http://168hy.blogspot.com/

細草微風岸危檣獨夜舟星垂平野闊月湧大江流
名豈文章著官應老病休飄飄何所似天地一沙鷗
(杜甫‧旅夜書懷)

2012年9月9日 星期日

明代湯顯祖《牡丹亭‧第十齣‧驚夢》與白先勇<遊園驚夢>探討

                   湯顯祖《牡丹亭‧第十齣‧驚夢》後半部分

7.[山坡羊](旦)沒亂裏春情難遣,驀地裏懷人幽怨。則為我生小嬋娟,揀名門一例一例裏神仙眷。甚良緣,把青春拋的遠。俺的睡情誰見?則索因循靦腆。想幽夢誰邊?和春光暗流轉。遷延,這衷懷那處言?淹煎,潑殘生,除問天!

身子困乏了,且自隱几而眠。(睡介)(夢生介)(生持柳枝上)鶯逢日暖歌聲滑, 人遇風情笑口開。一徑落花隨水入,今朝阮肇到天臺。小生順路兒跟著杜小姐回來,怎生不見?(回看介)呀,小姐,小姐。(旦作驚起,相見介)(生)小生那一處不尋訪小姐來,卻在這裏。(旦作斜視不語介)(生)恰好花園內折取垂柳半枝,姐姐,你既淹通書史,可作詩以賞此柳枝乎?(旦作驚喜,欲言又止介)(背云)這生素昧平生,何因到此?(生笑介)小姐,咱愛殺你哩!

8.[山桃紅]則為你如花美眷,似水流年。是答兒閒尋遍,在幽閨自憐。小姐,和你那答兒講話去。(旦作含笑不行)(生作牽衣介)(旦低問介)那邊去?(生)轉過這芍藥欄前,緊靠著湖山石邊。(旦低問)秀才,去怎的?(生低答)和你把領扣鬆,衣帶寬,袖稍兒搵著牙兒苫也,則待你忍耐溫存一晌眠。(旦作羞)(生前抱)(旦推介)(合)是那處曾相見,相看儼然,早難道這好處相逢無一言。(生強抱旦下)
       
(末花神束髮冠紅衣插花上)催花御史惜花天,檢點春工又一年。蘸客傷心紅雨下,勾人懸夢綵雲邊。吾乃掌管南安府後花園花神是也。因杜知府小姐麗娘,與柳夢梅秀 才,後日有姻緣之分。杜小姐遊春感傷, 致使柳秀才入夢。咱花神專掌惜玉憐香,竟來保護他,要他雲雨十分歡幸也。

9.[鮑老催]單則是混陽烝變,看他似蟲兒般蠢動把風情搧。一般兒嬌凝翠綻魂兒顫。這是景上緣,想內成,因中見。呀!淫邪展污了花臺殿。咱待拈片落花兒驚醒他。(向鬼門丟花介)他夢酣春透了怎留連?拈花閃碎的紅如片。
       
秀才!纔到得半夢兒,夢畢之時,好送杜小姐仍歸香閣。吾神去也。(下)

10.[山桃紅](生、旦攜手上)這一霎天留人便,草藉花眠。小姐可好?(旦低頭介)(生)則把雲鬟點,紅鬆翠偏。小姐,休忘了呵,見了你緊相偎,慢廝連,恨不得肉兒般團成片也,逗的個日下胭脂雨上鮮。(旦)你可去呵?(合前)
       
(生)姐姐,你身子乏了,將息,將息。(送旦依前作睡介)(輕拍旦介)姐姐,俺去了。(作回顧介)姐姐,你可十分將息,我再來瞧你那。行來春色三分雨,睡去巫山一片雲。(下)(旦作驚醒低叫介)秀才,秀才,你去了也。(又作癡睡介)(老上)夫壻坐黃堂,嬌娃立繡窗。怪他裙衩上,花鳥繡雙雙。孩兒,孩兒,你為甚磕睡在此?(旦作醒,叫秀才介)咳也。(老)孩兒怎的來?(旦作驚起介)奶奶到此。(老)我兒何不做些鍼指,或觀玩書史,舒展情懷?困何晝寢于此?(旦)兒適花園中閒玩,忽值春暄惱人,故此回房,無可消遣,不覺困倦少息。有失迎接,望母親恕兒之罪。(老)孩兒,這後花園中冷靜,少去閒行。(旦)領母親嚴命。(老)孩兒,書堂看書去。(旦)先生不在,且自消停。(老歎介)女孩家長成,自有許多情態,且自由他。正是:宛轉隨兒女,辛勤做老娘。(下)(旦長嘆介,看老旦下介)哎也天那!今日杜麗娘有些僥倖也。偶到後花園中,百花開遍,覩景傷情,沒興而
回。晝眠香閣,忽遇一生,年可弱冠,丰姿俊妍。於園中折得柳絲一枝,笑對奴家說:姐姐既淹通書史,何不將柳枝題賞一篇。那時待要應他一聲,心中自忖,素昧平生,不知名姓,何得輕與交言。正如此想間,只見那生向前,說了幾句傷心話兒,將奴摟抱去牡丹亭畔,芍藥闌邊,共成雲雨之歡。兩情和合,真個是千般愛惜,萬種溫存。歡畢之時,又送我睡眠,幾聲「將息」。正待自送那生出門,忽直母親來到,喚醒將來。我一身冷汗,乃是南柯一夢。忙身參禮母親,又被母親絮了許多閒話。奴家口雖無言答應,心內思想夢中之事,何曾放懷?行坐不寧,自覺如有所失。娘呵,你叫我學堂看書去,知他看那一種書消悶也?(作掩淚介)

11.[綿搭絮]雨香雲片,纔到夢兒邊。無奈高堂,喚醒紗窗睡不便。潑新鮮冷汗黏煎。閃的俺心悠步嚲,意軟鬟偏。不爭多費盡神情,坐起誰忺、則待去眠。
       
(貼上)晚妝銷粉印,春潤費香篝。小姐,熏了被窩睡罷。

12.[尾聲](旦)困春心遊賞倦,也不索香熏繡被眠。天呵,有心情那夢兒還去不遠。
       
春望逍遙出畫堂。  張說      間梅遮柳不勝芳。  羅隱
可知劉阮逢人處?  許渾      回首東風一斷腸。  韋莊

                                      白先勇<遊園驚夢>

    ……笛子和洞簫都鳴了起來,笛音如同流水,把靡靡下沉的簫聲又托了起來,送進「遊園」的「皂羅袍」中去——
              
                原來姹紫嫣紅開遍
                似這般都付與斷井頹垣
                良辰美景奈何天
                便賞心樂事誰家院

    杜麗娘唱的這段「崑腔」便算是崑曲裏的警句了。連吳聲豪也說:錢夫人,您這段「皂羅袍」便是梅蘭芳也不能過的。可是吳聲豪的笛子卻偏偏吹得那麼高(吳師傅,今晚讓她們灌多了,嗓子靠不住,你換枝調門兒低一點兒的笛子吧。)吳聲豪說,練嗓子的人,第一要忌酒;然而月月紅十七卻端著那杯花雕過來說道:姐姐,我們姐妹倆兒也來乾一杯。她穿得大金大紅的,還要說:姐姐,你不賞臉。不是這樣說,妹子,不是姐姐不賞臉,實在為著他是姐姐命中的冤孽。瞎子師娘不是說過:榮華富貴–藍田玉,可惜你長錯了一根骨頭。冤孽啊。他可不就是姐姐命中招的冤孽了?懂嗎?妹子,冤孽。然而他也捧著酒杯過來叫道:夫人。他籠著斜皮帶,戴著金亮的領章,腰幹紮得挺細,一雙帶白銅刺的長筒馬靴烏光水滑的啪噠一聲靠在一起,眼皮都喝得泛了桃花,卻叫道:夫人。誰不知道南京梅園新村的錢夫人呢?錢鵬公,錢將軍的夫人啊。錢鵬志的夫人。錢鵬志的隨從參謀。錢將軍的夫人,錢將軍的參謀。錢將軍。難為你了,老五,錢鵬志說道,可憐你還那麼年輕。然而年輕人那裡會有良心呢?瞎子師娘說,你們這種人,只有年紀大的才懂得疼惜啊。榮華富貴–只可惜長錯了一根骨頭。懂嗎?妹子,他就是姐姐命中招的冤孽了。錢將軍的夫人。錢將軍的隨從參謀。將軍夫人。隨從參謀。冤孽。我說。冤孽,我說。(吳師傅,換枝低一點兒的笛子吧,我的嗓子有點不行了。哎,這段山坡羊。)

                沒亂裏春情難遣
                驀地裏懷人幽怨
                則為俺生小嬋娟
                揀名門一例一例裡神仙眷
                甚良緣把青春拋的遠
                俺的睡情誰見–

    那團紅火焰又熊熊的冒了起來了,燒得那兩道飛揚的眉毛,發出了青濕的汗光。兩張醉紅的臉又漸漸地靠攏在一處,一齊咧著白牙,笑了起來。笛子上那幾根玉管子似的手指,上下飛躍著。那襲嫋嫋的身影兒,在那檔雪青的雲母屏風上,隨著燈光,髣髣髴髴的搖曳起來。笛聲愈來愈低沉,愈來愈淒咽,好像把杜麗娘滿腔的怨情都吹了出來似的。杜麗娘快要入夢了,柳夢梅也該上場了。可是吳聲豪卻說,「驚夢」裏幽會那一段,最是露骨不過的。(吳師傅,低一點兒吧,今晚我喝多了酒。)然而他卻偏捧著酒杯過來叫道:夫人。他那雙烏光水滑的馬靴啪噠一聲靠在一處,一雙白銅馬刺扎得人的眼睛都發疼了。他喝得眼皮泛了桃花,還要那麼叫道:夫人。我來扶你上馬,夫人,他說道,他的馬褲把兩條修長的腿子繃得滾圓,夾在馬肚子上,像一雙鉗子。他的馬是白的,路也是白的,樹幹子也是白的,他那匹白馬在猛烈的太陽底下照得發了亮。……

(原載於1966年12月《現代文學》第30期;<遊園驚夢>,初收於1967年6月,臺北:仙人掌出版社;今據《台北人》,1971年4月,臺北:爾雅出版社,頁205–240)


1. 課文頁127–131《牡丹亭‧第十齣‧驚夢》之文本未標出處。本人講義文本據徐朔方箋校:《湯顯祖全集》1–4冊之3(北京古籍出版社,1999年1月,頁2096–2100),徐本以明懷德堂朱元鎮校本為底本,其前言寫于1995,簡稱「徐本」。另參校錢南揚校點:《湯顯祖戲曲集》,上、下冊之上冊(上海古籍出版社,1978.3,頁267–273),錢本以毛本為底本,簡稱「錢本」。

2.可曾叫人掃除花徑:錢校本「徑」作「逕」,課文同錢本,義同。
3.朝飛暮捲:錢校本「捲」作「卷」,課文同錢本,義同。
4.啼紅了杜鵑:毛本「啼」作「題」,錢本改「啼」,課文同毛本。
5.荼䕷:「䕷」,錢本同,課文作「蘼」,二字通。
6.春香呵:課文「呵」誤「啊」,下「成對兒鶯燕呵」同。
7.凝眄:凝神而視;錢本「眄」作「盼」,課文同錢本,義同。
8.枉然:錢本「枉」作「惘」,課文同錢本。
9.(下)(旦嘆介):課文誤合為一。
10.(左右瞧介)(又低首沈吟介):課文誤合為一,「左」前又衍「作」字。
11.(睡介)(夢生介)(生持柳枝上):課文誤合為一。
12.風情:課文同,毛本亦作「情」,錢本改作「晴」。
13.小生順路兒跟著杜小姐回來:錢本「兒」作「而來」,下加逗號,課文同錢本。
14.(旦作驚起,相見介)(生):課文誤合為一。
15.(旦作斜視不語介)(生):課文誤合為一。
16.(旦作驚喜,欲言又止介)(背云):課文誤合為一。
17.(旦作含笑不行)(生作牽衣介)(旦低問介):課文誤合為一,「笑」作「羞」,同錢本。
18.一晌:毛本「晌」誤作「餉」,課文亦誤,錢本改作「晌」。
19.(旦作羞)(生前抱)(旦推介)(合):課文誤合為一。
20.(生強抱旦下)(末花神束髮冠紅衣插花上):課文誤合為一。
21.(旦低頭介)(生):課文誤合為一。
22.(合前)(生):課文誤合為一。
23.(送旦依前作睡介)(輕拍旦介):課文誤合為一。
24.你可十分將息,我再來瞧你那。行來春色三分雨,睡去巫山一片雲:錢本「可」作「好」,課文同錢本;課文「那」誤屬下句。
25.(下)(旦作驚醒低叫介):課文誤合為一。
26.(又作癡睡介)(老上):課文誤合為一。
27.怪他裙衩上:錢本「衩」作「袂」,課文同錢本;本或誤作「釵」。
28.困何晝寢于此:錢本「困」作「因」,課文同錢本。
29.(下)(旦長嘆介,看老旦下介):錢本作「(下)(旦長嘆看老下介)」,課文同錢本,但誤合為一。
30.忽遇一生:錢本同,課文誤作「見」。
31.幾聲將息:錢本同,課文脫「將」字。
32.忙身:錢本「忙」作「欠」,課文同錢本。
33.你叫我學堂看書去:錢本無「去」,課文同錢本。
34.無奈高堂,喚醒紗窗睡不便:錢本同,課文「喚醒」誤屬上句。
35.張說、羅隱、許渾、韋莊:錢本略四人名,課文同錢本。

36.課文頁133行4湊分子:「分」,本作「份」(據《台北人》,1971年4月,臺北:爾雅出版社,頁205–240,下同)。分子,共同送禮或籌辦事情,每人分攤的錢財,見宋趙彥衛《雲麓漫鈔》卷五,通「份子」。
37.課文頁136行3佻達:「達」,本從人從達,二詞義同。
38.課文頁137行4下擺:「擺」,本作「襬」。襬,衣裙的下幅,《正字通》:「讀若擺。」
39.課文頁139行2…我才去國光看過:「過」,本作「來」。
40.課文頁146行5便賞心樂事誰家院:<皂羅袍>原文無「便」字。
41.課文頁147行6倚的睡情誰見:「倚」本作「俺」,《牡丹亭》第十齣<驚夢>亦作「俺」。
42.課文頁147行8一起咧著白牙:「起」,本作「齊」。
43.課文頁147倒數行7亂鼠的兔兒:本作「亂竄的白兔兒」。
44.課文頁149倒數行6余參軍長:「參」下本有「謀」字。

45.課文頁154述《牡丹亭》寫作緣起,以「晉武都守李仲文、廣州守馮孝將兒女」二則故事為《牡丹亭》原藍本。案:《牡丹亭‧題詞》:「傳杜太守事者,彷彿晉武都守李仲文、廣州守馮孝將兒女事,予稍更而演之。」這杜太守事實際就是現在還被保留在《重刻增補燕居筆記》裏的話本小說<杜麗娘慕色還魂記>。它寫南宋光宗時南雄太守杜寶的女兒麗娘遊園歸來,感夢而亡。她自畫的小影為後任柳太守的兒子柳夢梅所得。柳日夜思慕,遂和麗娘鬼魂幽會,並稟告父母,發冢還魂成親。這篇話本小說的後半雖比較簡單,但前半關於杜麗娘遊園、尋夢、寫像等的描繪,已相當細緻,併為《牡丹亭》所吸收。

46.課文頁156定義意識流手法,述及「心理分析」一法。案:精神分析學或稱心理分析學,為避免混淆,此法一般稱「內心分析」。再者,英美有些研究者斷然否認這是意識流手法,主要就是因為其「內心獨白」只是受到理性控制的「內心分析」,而不是意識徹底的自然流動。又課文界定了意識流三或四種手法,但並未就<遊園驚夢>舉例印證,學習者如何了解?

47.課文頁 156以為《牡丹亭》第十齣<驚夢>使用意識流,屬於夢意識,杜麗娘被春情引逗後的「內心獨白」。案:應該注意,傳統小說中的心理描寫手法並非等於意識流手法。就反映人物的心理這一點說,兩者是相同的;但在反映的形式上,兩者的差別很大:傳統小說的心理描寫,只是表現作品內容的一個環節;意識流手法則把意識的流動視為作品內容的主體。一般的心理描寫是為了說明、推進故事和表現人物的性格服務的;意識流手法則把表現人物的意識作為目的。心理描寫是從人物意識的實際中抽取一點,並且它往往是理智的意識;意識流手法則展現人物意識流動的全部實際,其中有理智的,也有非理智的無意識。因此,我們不能把一般的心理描寫或寫夢幻的題材,一概稱為意識流手法。《牡丹亭‧第十齣‧驚夢》只是取一夢幻加以描寫,而非意識流手法。

48.課文頁157謂白先勇在<遊園驚夢>中,使用五次意識流手法。案:應六次,課文缺少「聽到蔣碧月、竇夫人誇自己是崑曲真傳;錢夫人想到正是如此,自己當年才被錢鵬志看中,最後做起了這位六十多歲的錢將軍的填房夫人。」

49.課文頁158–159述及人物、地點與環境的「平行技巧」。案:歐陽子還探討「情結構造」、「結構和敘述觀點上」的平行技巧,請自行參閱<「遊園驚夢」的寫作技巧和引申含義>。

50.課文頁159述及小說中五段錢夫人的意識流,都可視為夢醒時分的標誌,在夢醒之後,錢夫人總是突出表現她的懷舊之思,而這種懷舊之思免不了追憶已然逝去的青春,使本文具備更深一層的意義;「變多囉」,表面是對台北景物變遷的描述,實際暗喻這十幾年來人是與情感上的變化。案:<遊園驚夢>夢醒時分的精神內涵異常豐富,這是優秀文學作品最突出的特徵:一是這樣的文學作品意義是多向的、甚至是歧義的,難以用簡潔概括的語言加以歸納,而且似乎永遠說不完,也說不清楚;另一個是其意義超越了具體時代和民族國家。課文但舉一例,無法表達如此的哲學內涵。又據歐陽子<「遊園驚夢」的寫作技巧和引申含義>,「變」就是這篇小說的中心主題。「起了好多新的高樓大廈」,即比喻工商社會之興起。那就是影射貴族階級與農業社會之沒落,平民階級與工商社會的升騰。我們還注意到,今日宴會裡唱<遊園>的後起之秀,是徐「太太」,不是徐「夫人」。作者如此暗示:「上流社會」雖然還存在,「貴族階級」卻已隱逝無蹤。

(《大學國文交響曲》,2008.1初版三刷)

Bookman:人文願景
http://168hy.blogspot.com/

2012年7月16日 星期一

《春秋》與《左傳》

 

一、今文家以為《左傳》不傳《春秋》:漢代《淮南子》、賈誼《新書》、《史記》均引用《左傳》。劉向、歆父子尤喜愛《左傳》,劉向作《新序》、《說苑》、《列女傳》,採用不少《左傳》之內容;劉歆更竭力爭取《左傳》立學官,今文派反對理由之ㄧ即《左傳》不傳《春秋》。

二、《春秋》與《左傳》之雙重關係:

(一)經不能離傳:

1、有經之傳:

(1)釋書法:

A、《春秋》隱元年:「元年春,王正月。」

《左傳》隱元年:「元年春,王周正月,不書即位,攝也。」

此傳文對經文之說解有二:

a、 經文:「王正月」之「王」,傳文在其下加一「周」字,明此王係周王,

亦即魯「春正月」乃遵循周王所頒布曆法而定。

b、依《春秋》條例,魯十二君於其元年均應書「公即位」,蓋新君即位,而

本年無之。《左傳》加以解釋,因隱公只是代桓公攝政,其證有四:

甲、《左傳》隱元年冬十月改葬惠公,《左傳》云:「公弗臨。」

《左傳》又云:「惠公之薨也,有宋師,太子少。」

乙、《左傳》隱2年冬12月:「夫人子氏薨。」

隱3年夏4月:「君氏卒。」

丙、《左傳》隱公5年9月:「考仲子之宮。」

三年喪畢,隱公為桓公亡母別立一廟而落成之。此表示隱公將幼小之異母弟桓公視為魯君。

丁、《左傳》隱11年:「羽父請殺桓公,將以求大宰。公曰:『為其少故也,

吾將授之矣!使營菟裘,吾將老焉。』」

可見隱公無意於留戀君位,將交還。

B、《春秋》隱公元年「鄭伯克段於鄢」傳:

書曰:「鄭伯克段於鄢。」段不弟,故不言弟;如二君,故曰克;稱鄭伯,譏失教也:謂之鄭志;不言出奔,難之也。

(2)補史:

A、《春秋》隱公11年11月:「公薨。」此隱公似病死,《左傳》補充史實,知隱公實被暗殺。《左傳》:「(隱公)館於寪氏。壬辰,羽父使賊弒公于寪氏,立桓公。」

B、《春秋》隱公元年「鄭伯克段於鄢」傳,除「釋書法」、「引君子曰」兩段,餘皆補史。

(3)引「君子曰」:

《春秋》隱公元年「鄭伯克段於鄢」傳:「君子曰:潁考叔,純孝也,愛其母,施及莊公。詩曰:『孝子不匱,永錫爾類。』其是之謂乎!」

(4)釋因:

《春秋》僖16年:「是月,六鷁退飛過宋都。」《左傳》:「風也。」

2、異經之傳:

襄27年經:「十有二月乙亥朔,日有食之。」《左傳》:「十一月乙亥朔,日有食之。」此經書12月,傳書11月,僅有一字之異,蓋《左傳》根據可靠史料訂正《春秋》之訛誤。

3、無經之傳:

隱公元年經共七條,傳文十四條,有七條為無經之傳;傳文且說明大史不書於經之故。如夏四月:「費伯帥師城郎。不書,非公命也。」

(二)傳亦不能離經:

1、經詳傳略:

《春秋》成17年:「夏,公會尹子、單子、晉侯、齊侯、宋公、衛侯、曹伯、邾人伐鄭。」《左傳》:「公會尹武公、單襄公及諸侯伐鄭,自戲童至于曲洧。」

2、無傳之經:

如隱公2年,經9條,傳只有7條。

傳之所以略經文不書,蓋《左傳》有一條例,杜預謂:「傳皆不虛載經文。」

〈來自Bookman:人文願景〉
http://168hy.blogspot.com/

2012年7月3日 星期二

《文心雕龍》相關學位論文目

《六朝詩學研究》,李瑞騰,中國文化大學中國文學研究所碩士論文,六十七年六月。
《六朝「風格論」之理論與實踐探究》,蔡英俊,臺灣大學中國文學研究所碩士論文,六十九年六月。
《六朝文氣論探究》,鄭毓瑜,臺灣大學中國文學研究所碩士論文,七十三年六月。
《六朝文筆說析論》,廖宏昌,中國文化大學中國文學研究所碩士論文,七十四 年。
《六朝藝術理論之審美觀研究》,鄭毓瑜,臺灣大學中國文學研究所博士論文, 七十九年五月。
《六朝文學體裁觀念研究》,盧景商,中央大學中國文學研究所碩士論文,七十九年六月。
《六朝散筆之研究》,余淑瑛,臺灣師範大學國文研究所碩士論文,八十年五月。
《文心雕龍文學批評之研究》,李宗慬,臺灣師範大學國文研究所碩士論文,五十三年六月。
《劉勰修辭論研究》,韓堯森,珠海書院中國文學研究所碩士論文,六十五年五月。
《文心雕龍指瑕之研究》,陳坤祥,中國文化大學中國文學研究所碩士論文,六十九年六月。
《文心雕龍創作論研究》,朱國能,新亞研究所中國文學組碩士論文,七十一年六月。
《文心雕龍對後世文論之影響》,陳素英,東吳大學中國文學研究所碩士論文,七十四年十一月。
《文心雕龍通變觀考探》,胡仲權,東吳大學中國文學研究所碩士論文,七十九年四月。
《文心雕龍時序篇研究》,呂立德,高雄師範學院國文研究所碩士論文,七十九年五月。
《文心雕龍通變觀與創作論之關係》,徐亞萍,高雄師範學院國文研究所碩士論文,七十九年六月。
《文心雕龍美學》,高瑞惠,輔仁大學中文研究所碩士論文,八十一年七月。
《文心雕龍「道沿聖以垂文」之研究》,張秀烈,臺灣師範大學國文研究所博士論文,八十一年七月。
《劉勰文心雕龍詩論之研究》,招祥麒,珠海大學中國文學研究所博士論文,八十四年六月。
《劉勰文心雕龍之審美觀》,吳玉如,臺灣師範大學國文研究所碩士論文,八十五年七月。
《文心雕龍修辭論研究》,李相馥,中國文化大學中文研究所博士論文,八十五年十二月。
《文心雕龍之修辭理論與實踐》,胡仲權,東吳大學中國文學系博士論文,八十七年五月。

Bookman:人文願景)
http://168hy.blogspot.com/

其一:雲想衣裳花想容春風拂檻露華濃若非群玉山頭見會向瑤臺月下逢
其二:一枝紅豔露凝香雲雨巫山枉斷腸借問漢宮誰得似可憐飛燕倚新妝
其三:名花傾國兩相歡常得君王帶笑看解釋春風無限恨沉香亭北倚闌干
(李白‧清平調)

2012年1月19日 星期四

國債高築 「建國百年,人人欠百萬」

【聯合報記者賴昭穎、孫中英/台北報導】

 

在總統大選中,國債問題成為選戰議題之一,民進黨總統候選人蔡英文提出「四年內財政赤字減半,八年內財政平衡」的政綱,凸顯馬政府執政近四年財政惡化的程度。

眼前政府債台高築,學者和民間團體主張,「沒有連任壓力」正是馬總統為子孫「打消債務」的歷史契機;透過加稅和減少支出,不再舉債,進而減少負債,才能負責任的執政者。

債務利息 一年千億

財政部國庫署統計,民國九十七年馬總統當選,中央政府的未償債務是三兆七千七百九十二億元;剛通過的一一年的總預算,債務金額已增至五兆一千三百七十六億元。短短四年,債務暴增一兆三千多億元。

儘管負債三級跳是政府為了因應莫拉克風災、金融海嘯後的擴大支出方案,但國債累積的速度仍令人咋舌。

反貧困聯盟召集人簡錫堦說,政府一年約有一千六、七百億元,都是在支付債務利息,政府不應該以「潛藏性債務」,讓人民誤以為台灣財政仍然健全。他質疑,目前「國債鐘」只承認債務約四、五兆元,但依照國際標準,政府債務高達十九兆多元。

稅改聯盟召集人王榮璋則估計,如果加上所謂的「潛藏性債務」,政府目前負債應已高達廿一兆元;台灣人很快就會發現,「政府建國百年,人人負債百萬」。

財政業務 可託民間

馬總統接手自己創下的政府債台,下一步該怎麼做?政治大學財政系教授黃明聖表示,馬總統連任的上任之初,就是最好的財政改革時機;政府必須考慮是否把部分業務委託民間。

黃明聖說,政府有新增支出,必須先找到相對應的財源。此外,政府支出也要通過成本效益的嚴格分析,不要又蓋一大堆「蚊子館」。

台灣大學經濟系教授林向愷說,國際經濟不會突然好轉,擴大內需振興經濟的公共建設支出,至少要先暫停;政府當年推八百五十六億元消費券、五千億元擴大內需等,對創造內需沒有幫助。

租稅改革 改善弊病

世新大學管理學院院長徐仁輝也表示,全球金融海嘯時,各國爭相實施擴張性財政支出,導致負債比率攀升,台灣也一樣;如今要解決負債,沒有別的方法,既然「加稅困難,只能減支出。」

然而,政府目前社福支出不斷增加。以這次選戰為例,國、民兩黨都拋出老農津貼加碼一千元的方案,為了「以示公平」,執政黨還加碼送出八大社福津貼一併調整的利多。

簡錫堦建議,政府不能提高舉債上限,唯一能做的「只有加稅」,現在關鍵在於有錢人繳稅太少,雖然所得稅最高稅率有百分之四十,但資本利得幾乎不課稅,尤其證券交易及土地交易,正是有錢人最豐厚的收入來源;如果不對有錢人加稅,貧富差距日益惡化,貧富之間仇恨會加深。

林向愷分析,目前的作法已讓富人變成全民公敵,政府應該透過全面性租稅改革,改善所得分配惡化的弊病;除了資本利得課稅議題,也應考慮提高營業稅等間接稅比重。但徐仁輝坦言,針對富人課稅難度更大,因「企業家的力量還是很大」。

                   image

曹興誠:選後談九二共識

2012-01-15 01:49 工商時報 曹興誠

 

編按:聯電榮譽董事長曹興誠應本報之邀,於昨晚選舉結果出爐之後,以「選後談『九二共識』」為題,為本報撰寫專文。

這次台灣總統大選馬英九先生以逾51%的選票獲得連任。我以為民進黨敗選的原因,一是其貪腐的陰影揮之不去,二是國民黨的「九二共識」打敗蔡英文提出的所謂「台灣共識」。蔡的「台灣共識」只見口號不見內容,無法在選戰中發揮力量;而藍營則一再宣稱,有九二共識才能與中國大陸保持善意往來,蔡不承認九二共識,會導致兩岸關係倒退,台灣經濟將嚴重受傷。

中國大陸同時也呼應國民黨的說法,警告台灣若不遵守九二共識,兩岸關係將倒退;這使台灣工商界普遍感到憂心,因此加大挺馬的力度,讓馬得以勝選。

國民黨以「九二共識」贏得總統大選,其實是一招險棋。因為「九二共識」到底存不存在,其實是有疑問的。台灣海基會副董事長高孔廉說,19921116日,中國海協會回函台灣海基會,同意對於一個中國原則,海峽雙方各自以口頭方式表述。這就是所謂「九二共識」的由來。

按照邏輯來說,「一個中國[原則]的各自表述」,跟「一個中國、各自表述」完全是兩回事。前者是說,兩岸都同意一個中國原則,至於誰是中央政府,則可以各自表述。這也等於說,雙方都同意,中國主權是統一的,治權則是分裂的,兩岸現在處於內戰之中。中共對兩岸問題,一向的立場就是如此。

至於國民黨現在所說的「一個中國、各自表述」,與馬總統強調的「不統」加起來,就變成了「一個中國、各說各話」,實際上變成了「兩個中國」。按理說,一個國家只能有一個中央政府;如果容許兩個中央政府各自表述其合法性,而兩者還能和平相處(不武)、不談統一(不統),那就成了兩個國家。過去兩蔣與李登輝講一中就不忘講統一,邏輯是正確的。李登輝放棄統一以後,就講兩國論,邏輯也沒錯。馬英九既講「一中」,卻又講「不統、不武」,邏輯是矛盾的,也違反了一個中國原則。如此,九二共識即使曾經有過,現在也已名存實亡。

可能有人會問,如果馬英九不遵守九二共識,為何大陸要幫馬拒蔡?我想原因之一,是「一中各表」不像「兩國論」或「一邊一國」那樣赤裸明顯地主張兩個中國,大陸可以將計就計。畢竟台灣只要說出「一中」,台海問題就成為中國內政問題,大陸在國際外交上就已取得重大的戰略成果。自1992年迄今,大陸對中華民國國號、國旗的封殺相當徹底而成功;許多國際組織也同意大陸的要求,提到台灣,後面一定加註其為中國的一省。因此大陸對「一中各表」,雖不滿意但暫時可以容忍。

國民黨在競選期間強調,沒有九二共識,就沒有兩岸關係的開展,台灣經濟將陷於絕境。這個說法幫助國民黨贏得了選戰,但如果未來4年裡,北京明確說明,九二共識就是「兩岸都堅持一個中國原則」,台灣講「不統」不符合九二共識;或者更進一步說,九二共識就是「和平統一、一國兩制」;那馬政府要如何因應?又如何向台灣百姓交待?想到這裡,我不禁要為未來的馬政府捏把冷汗。